Cele i zasady działania Fundacji

  1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w tym głównie: (1) rozbudowy bazy lokalowej; (2) wyposażenia technicznego; (3) zintensyfikowania badań naukowych; (4) doskonalenia procesu dydaktycznego; (5) poszerzania kontaktów w kraju i za granicą, (6) promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego; (7) promowanie idei uczenia się przez całe życie; (8) działanie na rzecz społeczności lokalnej oraz mniejszości narodowych.
  2. Cel wymieniony w ust. 1 Fundacja realizuje przez wspieranie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we wszystkich jego poczynaniach związanych z jego działalnością statutową, a w szczególności przez: (1) przekazywanie UKW na konkretne cele środków pieniężnych oraz środków rzeczowych pochodzących z darów oraz zgromadzonych przez prowadzenie działalności gospodarczej; (2) organizację i finansowanie konferencji, sympozjów i seminariów oraz udzielanie stypendiów; (3) organizację i finansowanie konkursów, wystaw, targów oraz innych imprez kulturalnych i gospodarczych; (4) organizację i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; (5) udzielanie pomocy studentom w rozwoju naukowym; (6) udzielanie pomocy absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy, w zakresie, w jakim działalność ta nie jest reglamentowana; (7) prowadzenie szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie średnim i wyższym niż średni; (8) wydawanie książek, fotografii, rycin, kart pocztowych, kalendarzy, reprodukcji dzieł sztuki, plakatów, zapisanych nośników informacji itp.; (9) wspomaganie działalności jednostek ogólnouczelnianych, tj. Muzeum Dyplomacji, Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina, Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej itp.; (10) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; (11) współpracę z placówkami oświatowymi na terenie Bydgoszczy; (13) udzielanie pomocy psychologicznej; (14) działanie na rzecz niepełnosprawnych; (15) współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; (16) remonty i renowacje budynków.
  3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczenia pracy ze strony woluntariuszy oraz pracy poborowych, skierowanych do odbycia wojskowej służby zastępczej.