Pamięć Bydgoszczan

Pomysł stworzenia archiwum historii mówionej zrodził się z pasji historyka, pana Marcina Rudowicza, od kilku lat dokumentującego kamerą wspomnienia z okresu II wojny światowej.

Gromadzone przez niego materiały stały się zalążkiem programu „Pamięć Bydgoszczan – Archiwum Historii Mówionej”, opracowanego przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do współpracy włączyły się następnie: Muzeum Wojsk Lądowych, Instytut Historii UKW oraz Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Projekt otrzymał wsparcie Miasta Bydgoszcz w 2011 r. jako zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem programu jest rejestrowanie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie opowieści bydgoszczan dotyczących: wyglądu miasta, ważnych wydarzeń historycznych, politycznych i artystycznych, wybitnych osobistości związanych z Bydgoszczą, opisu życia codziennego, zjawisk wielokulturowości, mniejszości narodowych, itp. Na bazie zgromadzonych w ten sposób materiałów (wywiady i pozyskany materiał faktograficzny – dokumenty, fotografie lub ich kopie) tworzone jest archiwum i baza, której część udostępniana jest (za zgodą autorów) za pośrednictwem specjalnego portalu. Miejscem przechowywania dokumentów jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zadaniem Archiwum jest chronienie dziedzictwa kulturowego i dostarczenie źródeł do badań naukowych, nie tylko dla historyków, ale także socjologów, psychologów, filologów, kulturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Zgromadzony materiał może być też inspiracją dla przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych (reportaży, audycji, itd.).

Autorzy programu mają nadzieję, że przyczyni się on do poszerzenia wiedzy wszystkich zainteresowanych losami miasta i jego mieszkańców oraz do zachowania pamięci bydgoszczan dla przyszłych pokoleń.