Statut

Statut
Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w skróconej formie Fundacja UKW.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
 4. Czas działania Fundacji jest nieokreślony
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 6. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 7. Nadzór nad Fundacją, co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim została ustanowiona, sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w sferze działalności jako organizacji pożytku publicznego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 2. Cele i zasady działania

 1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i  aktywizowanie działań  środowiska akademickiego na rzecz społeczności lokalnej, w tym głównie: (1) rozbudowy bazy lokalowej; (2) wyposażenia technicznego; (3) zintensyfikowania badań naukowych; (4) doskonalenia procesu dydaktycznego; (5) poszerzania kontaktów w kraju i za granicą, (6) promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego; (7) promowanie idei uczenia się przez całe życie; (8) działanie na rzecz społeczności lokalnej oraz mniejszości narodowych; (9) promowanie działalności na rzecz kultury
 2. Cel wymieniony w ust. 1 Fundacja realizuje przez wspieranie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we wszystkich jego poczynaniach związanych z jego działalnością statutową,
  oraz poprzez wspieranie działań środowiska akademickiego,  a w szczególności przez: (1) przekazywanie UKW na konkretne cele środków pieniężnych oraz środków rzeczowych pochodzących z darów oraz zgromadzonych przez prowadzenie działalności gospodarczej; (2) organizację i finansowanie konferencji, sympozjów i seminariów oraz udzielanie stypendiów; (3) organizację i finansowanie imprez kulturalnych; (4) organizację i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; (5) udzielanie pomocy studentom w rozwoju naukowym; (6) udzielanie pomocy i integrowanie absolwentów UKW; (7) prowadzenie szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie średnim i wyższym niż średni; (8) wydawanie książek, fotografii, rycin, kart pocztowych, kalendarzy, reprodukcji dzieł sztuki, plakatów, zapisanych nośników informacji itp.; (9) wspomaganie działalności jednostek ogólnouczelnianych, tj. Muzeum Dyplomacji, Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina, Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej itp.; (10) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; (11) współpracę z placówkami oświatowymi na terenie Bydgoszczy; (13) udzielanie pomocy psychologicznej; (14) działanie na rzecz niepełnosprawnych; (15) działania na rzecz seniorów i współpracę z Kazimierzowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku; (16) remonty i renowacje budynków; (17) działania na rzecz osób w trudnej sytuacji lub wymagających resocjalizacji, w tym m.in. osobom niezamożnym, bezrobotnym, poszkodowanym, ofiarom przestępstw i przemocy, więźniom.
 3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczenia pracy ze strony wolontariuszy oraz pracy poborowych, skierowanych do odbycia wojskowej służby zastępczej.

§ 3 Majątek i dochody

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowią wkłady przeznaczone przez fundatorów na działalność statutową w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji w kwocie 3000 złotych.
 2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 3. Majątek Fundacji może pochodzić w szczególności z: (1) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz grantów; (2) z działalności gospodarczej; (3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; (4) dochodów z majątku Fundacji.
 4. Majątek Fundacji jest jej własnością. Rzeczy ruchome i nieruchomości mogą być zbyte lub przekazane Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy lub innej fundacji, stowarzyszeniu lub organizacji pozarządowej realizującej cele podobne do celów statutowych Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wyboru dokonają Fundatorzy w głosowaniu jawnym większością głosów.
 5. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 3 pkt. 1 powinno uwzględnić życzenia ofiarodawców dotyczące przeznaczenia przekazanych środków pieniężnych i rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze. Funduszem zarządza Komisja powołana przez Zarząd Fundacji, realizując cel dla którego fundusz został ustanowiony.
 6. Fundacja nie może: (1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; (2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów, członków organów lub pracowników i ich osób bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; (3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz jej fundatorów, członków organów lub pracowników i ich osób bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji; (4) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy lub ich bliscy;

 

§ 4 Działalność gospodarcza

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub przez wyodrębnioną w jej ramach jednostkę, także na zasadach udziału w spółce handlowej lub cywilnej.
 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 złotych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność wspomagająca edukację
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Nauka języków obcych
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Wychowanie przedszkolne
 • Szkoły podstawowe
 • Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Szkoły policealne oraz wyższe
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Działalność wydawnicza
 • Opieka zdrowotna
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Reklama
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • Roboty budowlane specjalistyczne
 • Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
 • Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
 • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 1. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają obowiązujące przepisy.
 2. Dochód osiągany przez Fundację w całości jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych

 

§ 5 Działalność pożytku publicznego

 1. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub przez wyodrębnioną w jej ramach jednostkę.
 2. Działalności pożytku publicznego może być nieodpłatna i odpłatna. Prowadzenie tej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Działalność określona w § 2 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 jest prowadzona nieodpłatnie, a w pkt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 odpłatnie.

 

§ 6 Władze Fundacji

 1. Organami Fundacji są: (1) Rada Fundacji; (2) Zarząd Fundacji.
 2. Ta sama osoba nie może być członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.
 3. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał w głosowaniu jawnym większością głosów przy obecności połowy członków danego organu. W razie równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący obradom danego organu.
 4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji za swą pracę mogą pobierać wynagrodzenie.
 6. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata. Funkcję członka można pełnić więcej niż jedną kadencję.

 

§ 7 Rada Fundacji

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 członków, w tym: (1) osoby związane z UKW wskazane przez Fundatorów; (2) inne osoby wskazane przez Fundatorów.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołują swą decyzją Fundatorzy w głosowaniu jawnym większością głosów. Wśród wskazanych członków Rady Fundacji przynajmniej połowę muszą stanowić osoby związane z UKW.
 3. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, upływu czteroletniej kadencji lub śmierci członka Rady.
 5. Rada wybiera Przewodniczącego, który kieruje jej obradami, zwołuje i ustala porządek posiedzeń Rady a także reprezentuje Radę na zewnątrz.
 6. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku. Są zwoływane przez Przewodniczącego, na wniosek Zarządu Fundacji lub przez co najmniej 3 członków Rady Fundacji.
 7. Do kompetencji Rady należy: (1) wybór i odwoływanie Zarządu; (2) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji; (3) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji; (4) kontrola bieżącej działalności Zarządu Fundacji z punktu widzenia zgodności tej działalności z celem Fundacji; (5) kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji; (6) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji; (8) podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady;
 8. Rada Fundacji prowadzi Księgę Dobroczyńców Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Może uchwalić inne formy honorowania osób i instytucji zasłużonych dla Fundacji.

 

§ 8 Zarząd Fundacji

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu.
 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy, a następnych Rada Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 4. Uchwała Rady Fundacji o nie udzieleniu absolutorium Zarządowi jest równoznaczna z wnioskiem o odwołanie wszystkich członków tego Zarządu.
 5. Do zakresu działania Zarządu należy: (1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w dążeniu do realizacji celów statutowych; (2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; (3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; (4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na zatrudnienie pracowników Fundacji; (5) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji; (6) przygotowanie i przedstawienie Radzie Fundacji oraz właściwym ministrom sprawozdań z działalności Fundacji; (7) wykonywanie uchwał Rady Fundacji; (8) realizowanie innych zadań nie zastrzeżonych pozostałym organom Fundacji; (9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji; (10) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji.
 6. Prezes Zarządu może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 9 Sposób reprezentacji

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu lub członek Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu (reprezentacja łączna).

 

§ 10 Przepisy końcowe

 

 1. Fundacja może ulec likwidacji w przypadku niemożności realizacji celów, z mocy uchwały Fundatorów podjętej w głosowaniu jawnym większością głosów. Majątek Fundacji przechodzi wówczas na własność Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego lub innej fundacji, stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej realizującej cele podobne do celów statutowych Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wyboru dokonają Fundatorzy w głosowaniu jawnym większością głosów.
 2. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić za zgodą Zarządu Fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.